A “Hello, World!” program generally is a computer program that outputs or displays the message “Hello, World!”. Such a program is very simple in most programming languages, and is often used to illustrate the basic syntax of a programming language. It is often the first program written by people learning to code.

Chương trình máy tính “Xin chào thế giới”

Chương trình “Xin chào thế giới” là chương trình máy tính mà đầu ra là dòng chữ “Hello, world!” trên thiết bị hiển thị. Vì đây là chương trình đơn giản nhất ở mọi ngôn ngữ lập trình, cho nên nó thường được dùng trong việc mô phỏng cho người mới bắt đầu về cú pháp lập trình cơ bản trong ngôn ngữ lập trình, hay để xác định ngôn ngữ hoặc hệ thống nào đó hoạt động tốt.
Trong các thiết bị không hiển thị thông điệp, một chương trình đơn giản là phát sinh tín hiện, như bật đèn LED sáng để thay thế cho dòng chữ “Hello world” như là một chương trình chỉ dẫn.